Realizace krajinných prvků

Realizace krajinných prvků

Realizace krajinných prvků je důležitá pro ÚSES. Tyto realizace by se měly více rozvíjet na poškozených územích městskou zástavbou, průmyslem i zemědělstvím. Rozvoj krajinných prvků (biocentra, biokoridory, remízky, mokřady, aleje, apod…) kladně podporuje zvýšení hodnoty krajinného rázu v dané lokalitě. Výsadbou těchto krajinný prvků se snažíme podporovat nejen tento ráz, ale biodiverzitu obecně. Funkce estetická, rekreační, hygienická, produkční, apod…jsou kladné přínosy, kterými tyto krajinné prvky přispívají k lepšímu životu.